PERSONVERNERKLÆRING

OM OSS Puls Flias AS og Puls Kongsvinger AS («Puls») forplikter seg å opprettholde personvernet og sikkerheten for dine personopplysninger, og overholde gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen er basert på reglene i GDPR (General Data Protection Regulation) og personopplysningsloven, og inneholder informasjon om hvilke opplysninger Puls innhenter om deg og hvordan opplysningene behandles.

INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Hvilke opplysninger samler Puls inn om kunder/medlemmer?

– Navn
– Adresse
– Fødselsdato
– Postnummer og poststed
– Telefonnummer
– E-postadresse
– Kontonummer (for opprettelse av avtalegiro)

Hvordan innhentes personopplysningene?

– Gjennom utfylling av søknad om medlemskap
– Gjennom utfylling av PULSavtalen

Hva brukes personopplysningene til?

Puls bruker personopplysningene dine for berettigede forretningsformål, herunder faktureringsformål og oppfyllelse av forpliktelser etter medlemskapsavtalen, blant annet:

– For å besvare henvendelser og forespørsler fra deg
– For å kommunisere ytterligere med deg i forbindelse med henvendelser og forespørsler
– For å kontakte deg om annen informasjon og tjenester fra Puls som kan være av interesse for deg

Hvem deles personopplysningene med?

Puls vil ikke selge, leie ut eller utnytte personopplysningene dine til noen tredjepart, og vil bare dele personopplysningene dine med:

– Ansatte i Puls
– De tredjeparter Puls er pålagt å dele personopplysninger med, for eksempel for å etterkomme rettslige skritt, eller hvor det ellers er påkrevd ved lov.

Hvilke personopplysninger samler Puls inn om tredjepartsleverandører og andre samarbeidspartnere?

– Navn på kontaktperson
– Telefonnummer til kontaktperson
– E-postadresse til kontaktperson

Hvordan innhentes personopplysningene?

– Gjennom inngåelse av avtale/kontrakt

Hva brukes personopplysningene til?

Puls bruker personopplysningene dine for berettigede forretningsformål, herunder faktureringsformål og oppfyllelse av forpliktelser etter avtalen/kontrakten.

Hvem deles opplysningene med?

Puls vil ikke selge, leie ut eller utnytte personopplysningene til noen tredjepart, og vil bare dele personopplysningene dine med:

– Ansatte i Puls
– De tredjeparter Puls er pålagt å dele personopplysninger med, for eksempel for å etterkomme rettslige skritt, eller hvor det ellers er påkrevd ved lov.

SÆRLIG OM SENSITIVE OPPLYSNINGER Puls behandler ikke sensitive opplysninger med mindre det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter medlemskapsavtalen. Eventuelle sensitive opplysninger vil ikke bli lagret utover dette formålet.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER Puls bruker sikkerhetstiltak og -teknologier som anses som rimelige og vanlige i bransjen, for å sikre personopplysningene dine og beskytte dem mot tap, misbruk, uberettiget innsyn, offentliggjøring, endring og tilintetgjøring.

Puls kan bruke e-postadressen din til å kontakte deg om sikkerhetshendelser som berører personopplysningene dine.

LAGRING OG OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSINGER Puls lagrer ikke personopplysningene dine lenger enn nødvendig. Puls vil fortsette å lagre og bruke personopplysningene dine i nødvendig utstrekning for å overholde rettslige forpliktelser og for å håndheve avtaler. For eksempel lagrer Puls vanligvis kundeopplysninger så lenge som vi trenger for å yte tjenester og i tre år etter at forretningsforholdet opphører, med mindre vi er pålagt ved lov å lagre slik informasjon utover dette.

DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT I henhold til gjeldende lov har du som registrert blant annet følgende rettigheter:

Retten til innsyn: Som registrert har du rett til å få Puls sin bekreftelse på at dine personopplysninger behandles, og i så tilfelle, innsyn i de personopplysningene Puls behandler om deg. Anmodes det kopi av personopplysningene som behandles, plikter Puls å gjøre tilgjengelig en kopi av disse. Puls kan kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene, dersom det anmodes flere kopier. Kopier gis i utgangspunktet i elektronisk form.

Retten til retting og korrigering: Som registrert har du rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av Puls uten ugrunnet opphold. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen har du rett til å få ufullstendige personopplysninger komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring.

Retten til sletting:
Som registrert har du rett til å få personopplysninger om seg selv slettet uten ugrunnet opphold. Puls har plikt til å slette dine personopplysninger uten ugrunnet opphold dersom personopplysningene
ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for, eller du som registrert trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.
Retten til å klage til tilsynsmyndighet: Om du som registrert ønsker å fremsette en klage på Puls sin behandling av dine personopplysninger, rettes denne til Datatilsynet.
Dine rettigheter gjør seg gjeldende med mindre noe annet følger av lovbestemte unntak. Anmodning om å gjøre rettigheter gjeldende sendes til kontaktpersonen i Puls. Anmodningen blir besvart uten ugrunnet opphold og senest innen én måned etter at den er mottatt.

KONTAKTINFORMASJON
Puls Flisa: Trond Egil Sannvoll post@pulsflisa.no Tlf.: 62956900
Puls Kongsvinger: Anniken Lønhøyden post@pulskongsvinger.no Tlf.: 62819050

ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN Puls kan fra tid til annen ha behov for å gjøre endringer i personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i personvernlovgivningen, og for å holde deg orientert om Puls’ personvernpraksis.
Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert i august 2018.